• ปรัชญา
    "สร้างมาตราฐานองค์กรด้วยคุณภาพการฝึก"

  • ปณิธาน

    “ฝึกดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม มีเกียรติศักดิ์  รักองค์กร”

  • วิสัยทัศน์

    “ เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะ (competency) ข้าราชการตำรวจ ”