วิสัยทัศน์

ปรัชญา กก.๗ บก.กฝ.บช.ตชด.  

 “สร้างมาตรฐานองค์กรด้วยคุณภาพการฝึก”

ปณิธาน

“ฝึกดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  มีเกียรติศักดิ์  รักองค์กร”

วิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา”

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

“เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน”

วิสัยทัศน์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

“ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ  ในพื้นที่ชายแดน ”

วิสัยทัศน์กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

“เป็นหน่วยผลิตและฝึกให้เป็นตำรวจมืออาชีพ  ได้มาตรฐานสากล”